ก - ฮ คิดบวก

posted on 08 Aug 2009 15:14 by kullyhealth

 

 

ดัดแปลงมาจาก Tag Hooligan

 • ก - เ ก็ บ ค น อื่ น  ไ ว้ ใ น ใ จ
 • ข - เ ข้ า ใ จ ค น อื่ น
 • ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ ค น อื่น
 • ง - ง้ อ ค น อื่ น เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ร า ผิ ด
 • จ - จั บ มื อ ค น อื่ น เ มื่ อ เ ค้ า ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
 • ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ ค น อื่ น ญ า ติ ดี ค น อื่ น เ ส ม อ
 • ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง ค น อื่ น
 • ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง ค น อื่ น
 • ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
 • ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง ค น อื่ น เ ป ลี่ ย น ไ ป
 • ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ ค น อื่ น
 • น - นั บ ถื อ ค น อื่ น แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง ค น อื่ น
 • บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ ค น อื่ น
 • ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ ค น อื่ น ท้ อ
 • ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ ค น อื่ น เ ส ม อ
 • ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ ค น อื่ น
 • พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ ค น อื่ นฟ - ฟั ง ค น อื่ น เ ส ม อ
 • ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว ค น อื่ น
 • ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ ค น อื่ น
 • ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง ค น อื่ น
 • ร - รั ก ที่ ค น อื่ น เ ป็ น ค น อื่ น
 • ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ค น อื่ น
 • ว - ไ ว้ ใ จ ค น อื่ น
 • ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ค น อื่ น
 • ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว ค น อื่ น
 • ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ค น อื่ น
 • อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ ค น อื่ น ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
 • ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ ค น อื่ น ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า
 • ***คนอื่นไม่ใช่ใครที่ไหน เพราะเค้าก็คือคนรอบตัวเรา ให้ความสำคัญเค้า จาก ก-ฮ แล้วคุณจะได้รับกลับมาเช่นกันเหมือนกะที่แม่ให้ความรักจากเรา แล้วเราก็รักแม่ตอบ รักคนรอบข้างให้มากๆ พ่อ แม่ พี่ น้อง แฟน เพื่อน

 

Comment

Comment:

Tweet